Kokie būna keturačio vožtuvai

Keturačio vožtuvai būna labai paprasti, ypač senesniuose modeliuose pasitaiko itin paprastas mechanizmas. Daugiau apie tai papasakos mūsų šnekinti supirkėjai.

Vožtuvai periodiškai atidarinėja ir uždarinėja siurbimo ir išme­timo kanalų skyles. Skylių atidarymo ir uždarymo momentas pri­klauso nuo stūmoklitį padėties cilindruose ir nuo variklio darbo tvarkos.

Nagrinėjamųjų keturačių variklių siurbimo ir išmetimo kanalai yra cilindrų galvutėje. Jų galuose jpresuoti vožtuvų lizdai, pagaminti iš kaitrai atsparaus ketaus.

Keturačio vožtuvą (15 pav.) sudaro galvutė ir stiebelis. Galvutės pavir­šiuje yra 45 arba 30° kampu nusklembta darbinė nuožula. Vožtuvo ,galvutės nuožula pritrinama ,prie lizdo nuožulos, kad gerai prie jos priglustų.

Keturačio siurbimas ir vožtuvas

Keturračio siurbimo ir išmetimo vožtuvtį galvutės yra skirtingo skersmens. Kad cilindrai būtų geriau pri,pildomi degiojo mišinio, siurbimo vož­tuvo igalvutė daroma didesnio skersmens ne,gu išmetimo vožtuvo. Dirbant varikliui, šie vožtuvai nevienodai ikaista (išmetimo vožtu­vas kaista stipriau, nes pro jj išeina karšti deginiai),, todėl jie ga­minami iš skirtingų medžiagy: siurbimo vožtuvai — iš chrominio, išmetimo — iš silchrominio kaitrai atsparaus plieno. Variklio 314J1-130 išmetimo vožtuvų darbinis paviršius aplydytas kaitrai at­spariu lydiniu, o jų tuščiaviduriai stiebeliai pri.pildyti natrio, todėl šiluma geriau nuteka iš vožtuvo galvutės j stiebell ir vožtuvai ilgiau eksploatuojami.

Vožtuvo stiebelis cinndrinis. Jo viršuje yra griovelis vožtuvo spyruoklės tvirtinimo detalėms. Vožtuvų stiebeliai slankioja keti­nėse arba iš metalo keramikos pagamintose kreipiančiosiose ivorėse. Sios jvorės jpresuojamos j cilindrų galvutę ir joje užfiksuojamos žiedais.

Keturačio vožtuvą prie lizdo s,paudžia cilindrinė su kintamo žingsnio vijo­mis (kad nevibruoty) spyruoklė. Vienas spyruoklės galas remiasi j cilindrų galvutės plokštelę, kitas — atraminę taurelę. Sią taurelę ant vožtuvo stiebelio laiko du kūginiai spraūstukai; vidinė spraus­tukų briaunelė jstatoma j vožtuvo stiebelio,griovelį.

Variklio degimo kamera

Alyvai tekėti vožtuvo istiebeliu į variklio degimo kamerą trukdo atraminę taurelę įstatytas guminis žiedas arba ant vožtuvo istie­belio užmautas guminis gaubtelis. Kad vienodžiau kaistų ir diltų, vožtuvas,              dirbant, sukasi. Itaisytas išmetimo vožtuvų sukimo įtaisas.

Sj jtaisą sudaro nejudamais kor,pusas, diskinė spyruoklė ir atraminė taurelė su fiksavimo žiedu. Korpuso pasviruosiuose grio­veliuose jstatyti rutuliukai ir grąžinimo spyruoklės. įtaisas sumon­tuotas ant vožtuvo ikreipiančiosios jvorės cilindry galvutės įduboje.

Vožtuvo s,pyruoklė remiasi j atraminę taurelę. Uždaryto vožtuvo npyruokiės jėga maža. Tada diskinės spyruoklės išorinis kraštas yra 141inkęs j viršų, o vidinis — remiasi j korpuso užkarpą. Spyruoklės rntubukus griovelyje laiko nuspaudusios j kraštinę ,padėtį.

Atsidarant vožtuvui, spyruoklės jėga padidėja, todėl ji per atra­minę taurelę nuspaudžia žemyn j viršų išlinkusj išorinj diskinės spyruoklės kraštą. Tada vidinis šios spyruoklės kraštas ,pakyfa nuo ulkarpos. Vožtuvo spyruoklė atsiremia j rutuliukus ir ,perduoda jiems visą slėgi, todėl rutuliukai nurieda j korpuso ,griovelių jdubą, pasuk­dami diskinę spyruoklę, vožtuvo spyruoklės atraminę taurelę ir vož­luvą. Užsidarant vožtuvui, visos detalės grjžta į pradinę padėtį.

Variklyje KaMA3-740 vožtuvą suka dvi priešingos krypties vijų Vlbruojančios s,pyruoklės.

Dirbant varikliui, vožtuvai kaista, il,gėja jų stiebeliai, todėl ;gati oNitikti taip, kad vožtuvo galvutė nebepriglus prie lizdo. Kad gerai dirbly variklis, t. y. kad vožtuvas visada gerai prisispaustų ,prie savo Ilzdo, tarp jo stiebelio ir svirties galo turi būti tam tikras tarpelis. jI) dydis nurodytas 4 lentelėje. Matuojant šj tarpell, variklis turi šaltas.

Vožtuvų atidarymo paskuba ir uždarymo uždelsimas

Vožtuvų atidarymo paskuba ir uždarymo uždelsimas. Aprašant keturtakčio variklio darbo procesą, buvo minėta, kad vožtuvai ati­doiromi ir uždaromi tuo momentu, kai stūmoklis ateina rimties taš­kg, Tačiau dėl didelio alkūninio veleno sukimosi dažnio slegiajam įleisti ir deginiams pašalinti. Keturatis tik tada pasiekia didžiausią galią, kai jo cilindrai orai pripildomi degiojo mišinio ir iš jų gerai pašalinami deginiai.

Kolegos teikia ne tik šias supirkimo paslaugas bet ir automobilių supirkimas Panevėžyje.