Mikroautobusų strypai ir siurbimo vožtuvai

Mikroautobusų strypai perduoda jėgą nuo kėliklių svirtims. Tai metaliniai stry­pai su užgrūdintais antgaliais (3HJI-130) arba duraliumininiai vamzdeliai, j kuriuos iš abiejų pusių jpresuoti plieniniai rutuliniai antgaliai. Vieno galo antgalis remiasi I kėliklio jdubą, kito galo į svirties reguliavimo varžto rutulinj paviršių.

Jėgą nuo strypo vožtuvams perduoda užmautos ant ašies plie­ninės dvipptės svirtys. Kad būty mažesnė trintis, j svirties skylę įpresuojama bronzinė įvorė. Tuščiavidurė ašis istatyta cilindrų galvutės istovelius. Svirčiai islankioti išilgai ašies trukdo cilindrinė spyruoklė. Variklių 311J1-130 ir 3M3-53-12 svirtys nelygiapetės. I trumpąjį svirties petj jsuktas reguliavimo varžtas su kontrveržle. Sis varžtas remiasi strypo antgalio rutulinį paviršitį.

Mikroautobuso siurbimo vožtuvas

Siurbimo vožtuvas būna atidarytas tol, kol alkūninis velenas pa­sisuka 236-294° kampu, todėl j cilindrus jleidžiama pakankamai dau,g de,giojo mišinio arba oro. Dėl didelio taktų keitimosi dažnio ci­1indruose siurbimo vamzdyje susidaro inercinis slėgis, todėl degusis mišinys arba oras j cilindrus varomas tada, kai stūmoklis dar ne­atėjęs į vietą ,per išmetimo taktą ir jau šiek tiek pakilęs iš art per suslėgimo taktą.

Mikroautobuso išmetimo vožtuvas atidaromas, kai stūmokliui per degimo-plėti­mosi taktą iki art lieka 50-67°, ir uždaromas ne tada, kai stūmoklis išmetimo takto plbai,goje yra viršutiniame rimties taške, o 10-47° vėliau. Išmetimo vožtuvas būna atidarytas, kol alkūninis velenas pasisuka 240-294° kampu. Išmetimo vožtuvas atidaromas anksčiau, nes slėgis plėtimosi takto pabaigoje yra nedidelis, todėl panaudo­jamas de,giniams iš cilindro išstumti. Stūmokliui pradėjus slinkti iš vietos žemyn, dėginiai iš inercijos ir toliau eis iš cilindro.

Vožtuvų atidarymo ir uždarymo momentai, išreikšti alkūninio veleno pasisukimo kampo laipsniais rimties tašky atžvilgiu, vadina­dujų paskirstymo fazėmis. Dujų paskirstymo fazių diagrama duota 17 paveiksle. Joje ma­tyti, ;kad tam tikrais momentais.

Supirkėjų išvalgos apie siurbimo vožtuvus bei pačius mikroautobusus

Todėl ,siurbimo vožtuvas atidaromas anksčiau, negu stūmoklis ateina į išmetimo takto pabaigoje; skaičiuojant alkūninio veleno pasisu­kimo kampo laipsniais, atidarymo paskuba sudaro 10-31°. Siurbimo vožtuvas ,uždaromas ne tada, kai stūmoklis suslėgimo takto pradžioje yra apatiniame rimties taške, o 46-83° vėliau.

Šiomis įžvalgomis su mumis pasidalino mikroautobusų supirkėjai ir automobilių supirkimas Alytuje atstovai. Pasak jų mikroautobusai, kuriuos jie superka dažniausiai būna jau sunkios būklės ir pataisyti eina tik vieną kitą iš šimto supirktų.