Automobilį superka kai sugenda variklio karteris

Automobilių supirkėja pradėję savo veiklą, iškart pastebėjo, kad dauguma automobilių kurie buvo supirkti, turėjo karterio problemų. Kalbinti automobilių supirkėjai iš Vilniaus pakomentavo iš savo patirties apie variklio karterį.

Variklio karteris, išlietas kartu su cilindrų bloku, yra bazinė (pagrindinė) detalė. Prie karterio tvirtinamos alkūninio ir dujų skirstymo mechanizmo detalės. Karteris iš vidaus isustiprintas briau­nomis. Siose briaunose ištekinti alkūninio veleno pagrindinių guolitj ir skirstymo velenėlio atraminių kakliukų lizdai. Variklio KaMA3-740 bloko .karterinė dalis su pagrindinių iguolių dangteliais sujungta skersiniais varžtais — sąvaržomis, todėl karteris yra labai standus. Iš apačios karteris uždengtas dugnine, išštarnpuota iš plono plieni­nio lakšto.

Dugninė yra alyvos rezervuaras ir kartu saugo variklio detales nuo purvo ir dulkitl. Apatinėje du,gninės dalyje yra kamščiu užsu­kama alyvos išleidimo skylutė. Dugninė prie .karterio priveržta varž­tais. Dugninės ir karterio sujungimo vieta sandarinama tarpikliais ir guminiais .sandarintuvais.

Koks ir kaip variklis turi būti

Variklis turi būti ,gerai pritvirtintas prie rėmo. Be to, tvirtinimo detalės turi švelninti visus smūgius, kurie susidaro dirbant varik­liui ir važiuojant automobiliui. Kiekvieną tyirtinimo elementą sudaro. viena arba dvi guminės atramėlės, plieninės poveržlės, Ivorės ir varžtai. Varikliai gali turėti tris arba keturias (10 pav.) tvirtinimo atramas (31/I,T1-130 tris, 3M3-53-12 ir KamA3-740 —keturias).

Variklis 3M3-53-12 prie rėmo tvirtinamas varžtais. Dvi ,priekines tvirtinimo atramas sudaro prie cilindro ,bloko priveržtos dvi gembės ir po. ‘jomis pakištos dvi guminės atramėlės, o dvi užpakalines dvi ,guminės atramėlės, padėtos po sankabos karterio prielajomis.

Priekinės šio variklio atramos priima išilgines jėgas, ikurios susi­daro stabdant, pradedant važiuoti ‘ir išjungiant sankabą.

Variklio 314,TI-130 užpakalinės atramos tokios pat kaip variklio 3M3-53-12, o priekinė atrama gembė, esanti po skirstomųjų krump­liaračių dangteliu. Automobilio KaMA3-5320 variklis turi keturias tvirtinimo atramas: vieną priekinę, dvi užpakalines ir vieną prilai­kančiąją.

Variklio dujų skirstymo mechanizmas

Vidaus degimo variklių dujų skirstymo mechanizmas j cilindrus tam tikrais momentais jleidžia degiojo mišinio ir iš jų pašalina deginius.

Nagrinėjamuose varikliuose naudojami dujų skirstymo mechaniz­mai su viršutiniais vožtuvais.

Dujų skirstymo mechanizmą sudaro skirstomieji krumpliaračiai, skirstymo velenėlis, kėlikliai, strypai, svirtys su tvirtinimo detalė­mis, vožtuvai, spyruoklės ir jų tvirtinimo detalės, vožtuvų kreipian­čiosios jvorės (11 pav.).

Skirstymo velenėlis jtaisytas tarp kairiosios ir dešiniosios cilind­ry eilitl.

Sukdamasis skirstymo velenėlis kumšteliu ,pakelia kėliklj ir stry­pą. Viršutinis strypo ,galas per re,guliavimo varžtą paspaudžia isvir­ties vidinj peti, svirtis pasisuka ir išoriniu petimi paspaudžia vož­tuvo stiebell — taip atidaromos cilindry galvutėje itaisyty siurbimo Ir Išmetimo vožtuvų skylės. Na,grinėjamuose varikliuose skirstymo velenėlis veikia dešiniosios ir kairiosios cilindry eilės kėliklius.

Naudojant dują skirstymo mechanizmą su viršutiniais vožtuvais, esti geresnės formos degimo kamera, geriau pripildomi citindrai ir geriau sudega darbinis mišinys, taigi esti didesnis suslėgimo laips­nis, Todėl variklis ekonomiškiau dirba, didesnė jo galia.

Skirstymo velenėlis su karteriu

Skirstymo velenėlis (žr. 11 pav.) pagaI variklio darbo tvarką atidarinėja yožtuvus.

Skirstymo velenėliai liejami iš specialaus ketaus arba niukaldi­nami iš plieno. Velenėtis istatomas j karterio sienefly ir briaung skyles. atraminius sienelių ir briaunų paviršius remiasi velenėlio cilindriniai atraminiai šlifuoti kakliukai. Kad ibūtų mažesnė trintis tarp veleno kakliukų ir atramų, j skyles jpresuojamos ivorės. Vidi­nis ivoriy paviršius būna padengtas antifrikeine medžiaga.

Velenėlj, be atraminių kakliukų, dar sudaro kumšteliai (po du klekvienam cilindrui), alyvos siurblio bei skirstytuvo pavaros krumpliaratis ir degalti siurblio pavaros ekscentrikas (314J1-130, 3M3-53-12). Variklyje 3M3-53-12 šis ekscentrikas ir atsvaras ant ikirstymo velenėlio jtvirtinti pleištu prieš skirstomąjj krumpliaratj.

Su variklitj 31,111-130 ir 3M3-53-12 iskirstymo velenėlio priekiniu golu sujungtas alkūninio veleno sukimosi dažnio pneumatinio iš­centrinio ribotuvo daviklis. Skirstymo velenėlio trinties paviršiai uNrūdinti aukštojo dažnio srove, todėl ne taip intensyviai dyla.

šaltinis: automobilių supirkimas ir wiki: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidaus_degimo_variklis